Chào mừng quý khách ghé thăm website của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC)
Trang chủ |Sitemap |Check mail
banner
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Trụ sở chính
0804.2566 - 08043139
08044499 - 08042566
Fax:
024.38472271

Ngành Tài chính phấn đấu mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt tối thiểu 95% vào năm 2025

 Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch hành động Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, phấn đấu mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-BTC, kèm theo quyết định này là Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Gắn số hóa với giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện đề án này, quan điểm của Bộ Tài chính là lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, DN là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong ngành Tài chính để giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
            

Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, DN số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, ngành Tài chính số.

Mục tiêu tổng quát của đề án là đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, DN số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, nền kinh tế số, xã hội số.

Nhằm thực hiện hiệu quả đề án, Bộ Tài chính đặt ra các mục tiêu trong trước mắt và lâu dài. Cụ thể trong năm 2021, thực hiện kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính với các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký DN phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, DN trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Trong năm 2021, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Sang năm 2022, Bộ Tài chính đặt mục tiêu: hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và bảo hiểm xã hội (nếu cần thiết) để phục vụ việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Ngoài ra, hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương.

Năm 2022, Bộ Tài chính đặt mục tiêu: tối thiểu 30% người dân, DN khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, DN tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/ lần đến giao dịch.

100% hồ sơ giải quyết thành công được số hóa, tái sử dụng năm 2025

Đáng lưu ý, Bộ Tài chính đã đặt ra mục tiêu thực hiện đề án trong giai đoạn tới, từ năm 2023 – 2025. Theo đó, Bộ Tài chính phấn đấu: hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, DN trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Đồng thời, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Bộ Tài chính phấn đấu giai đoạn này 80% người dân, DN khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Ngoài ra, giảm thời gian chờ đợi của người dân, DN xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025.

Bộ Tài chính phấn đấu, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Từ đó, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân, DN, góp phần phát huy mọi nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo kết quả công bố mới đây về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 2 với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 94,84%. Đây là năm thứ 7 liên tiếp (2014-2020), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index./.

 Triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đề án

Để triển khai đề án, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: hoàn thiện thể chế, văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai đề án; gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài ra, thực hiện: mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới./.


Theo Thời báo Tài chính

Ban Biên tập VVFC (Tiền thân là Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính).

 

Các bài viết khác
Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC
Số 03 Thụy Khuê, phường Thụy Thuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
Điện thoại: (024)38432171 - 08042566 - 08044499 - 08043139
Fax: (024)38472271 - (024)37281550
Chi nhánh Miền Nam
49 Pasteur (lầu 7), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)3940 7286, (028)6291 0500, (028)38218874
Fax: (028)3940 7187
Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá - VVFC Hà Nội
Số 3, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024)3556 0226/227
Fax: (024)3556 1817
Chi nhánh Hải Phòng
25 Nguyên Hồng, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 371 5129
Fax: (0225) 371 5127
Chi nhánh Bắc Trung Bộ
Số 15A Lê Khôi, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (0237) 372 0628
Fax: (0237) 372 0618
Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên
140 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: (0262) 384 3383
Fax: (0262) 384 3382

© 2015 VVFC. All Right Reserved
Designed by Thietkeweb - Seo